Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.glowupshop.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Sklepu internetowego glowupshop.pl będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem glowupshop.pl prowadzony jest przez Klaudię Posławską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Glow Up Klaudia Posławska, z siedzibą pod adresem ul. Źródlana 11, 04-776 Warszawa, NIP 9522129973, REGON 147259511.
 3. Dane kontaktowe Sklepu internetowego:
 4. adres pocztowy: ul. Źródlana 11, 04-776 Warszawa;
 5. adres poczty elektronicznej: office@glowupshop.pl;
 6. numer telefonu 608423983.
 7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z aktywnym dostępem do sieci Internet, umożliwiające wypełnienie internetowych formularzy (np. laptop, smartfon).

Złożenie wiążącego zamówienia w Sklepie internetowym (zawarcie umowy) wymaga pełnej akceptacji treści niniejszego regulaminu.

§2

Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep internetowy– sklep dostępny pod adresem glowupshop.pl ;
 2. Sprzedający– Klaudia Posławska, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Glow Up Klaudia Posławska,
  z siedzibą pod adresem ul. Źródlana 11, 04-776 Warszawa, NIP 9522129973, REGON 147259511;
 3. Kupujący– każda osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu towarów w Sklepie internetowym;
 4. Konsument– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie internetowym, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

§3

Przedmiot sprzedaży

 1. Ceny towarów, a także ich opisy, które widoczne są na stronie internetowej Sklepu nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale stanowią informację handlową. Stają się one wiążące po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także ich opisów, prezentowanych na stronie, do wprowadzania cen promocyjnych na produkty, jak również przeprowadzania wyprzedaży niektórych produktów.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe widoczne na stronie internetowej Sklepu były na bieżące aktualizowane i wiarygodne. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia. Strony mogą wówczas ustalić świadczenie zastępcze lub Kupujący może odstąpić od umowy.

§4

Złożenie zamówienia- zawarcie umowy

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia (koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane poprzez konto indywidualne dla Kupującego, zarejestrowane w serwisie lub bez rejestracji.
 3. Danymi niezbędnymi do dokonania zamówienia są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres wysyłki.
 4. Kupujący dokonuje wyboru towarów, które dodaje do swojego formularza (koszyka), a następnie dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy oraz płatności. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem zawieszającym uiszczenia ceny sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu uiszczenia ceny sprzedaży w terminie 2 dni roboczych skutkuje niedojściem umowy sprzedaży do skutku (anulowaniem zamówienia).

Po otrzymaniu wpłaty Kupujący przystępuję niezwłocznie do realizacji zamówienia.

§5

 Sposoby płatności

 

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego:

Glow Up Klaudia Posławska

50 1240 1095 1111 0011 0158 0664

 1. szybki przelew za pośrednictwem platformy cyfrowej Przelewy24 (przelewy24.pl ).
 2. Niezależnie od wybranego sposobu płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
 3. Momentem dokonania płatności jest uznanie środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedającego.
 4. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia.

§6

Dostawa towarów

 

 1. W Sklepie internetowym Kupujący ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy towarów:
 2. DPD Classic- 12,50 zł;
 3. Kurier Inpost- 11,05 zł;
 4. Paczkomat Inpost- 10,15 zł;
 5. DHL Standard- 13,20 zł.
 6. Sprzedający lub firma kurierska potwierdza Kupującemu przekazanie paczki firmie kurierskiej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Na prośbę Kupującego Sprzedający przesyła mu również niezwłocznie numer przesyłki, umożliwiający jej śledzenie.

§7

 Realizacja zamówień i dostawa

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1- 3 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.
 2. Czas dostawy, niezależnie od wybranego przewoźnika, wynosi 1- 2 dni robocze od momentu nadania przesyłki przez Sprzedającego.
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie przez Kupującego i w konsekwencji zwrotu przesyłki do Sprzedającego przez firmę kurierską, Sprzedający wyznaczy Kupującemu odpowiedni termin do ponownego potwierdzenia zamówienia.
 4. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia Sprzedający będzie miał prawo od umowy odstąpić i zwróci Kupującemu zapłaconą przez niego cenę sprzedaży, pomniejszoną o kwotę zwrotu nieodebranej przesyłki do Sprzedającego, według cennika obowiązującego dla danego sposobu dostawy.

W przypadku ponownego potwierdzenia zamówienia, w związku z koniecznością ponownej wysyłki, Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę towarów, zgodnie z § 6 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, a także kosztu zwrotu przesyłki, poniesionego przez Sprzedającego.

§8

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący, który jest:
 2. a) konsumentem, a także
 3. b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. – i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do dostąpienia od zawartej umowy:
 5. bez podania przyczyny;
 6. w terminie 14 dni od daty wydania towaru.
 7. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa powinien złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór otrzymuje od Sprzedającego w
  e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Skorzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
 8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 można złożyć poprzez:
 9. przesłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza wiadomości, dostępnej na stronie Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia w wiadomości zwrotnej;
 10. przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedającego;
 11. przesłanie oświadczenia bezpośrednio na adres e-mail Sprzedającego- office@glowupshop.pl .
 12. W przypadku przesłania oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy dodatkowe przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej pozwoli na usprawnienie procedury odstąpienia.
 13. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić świadczenia otrzymane od drugiej strony.
 14. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 15. Dla każdego zamówienia Sprzedający zapewnia bezpłatną możliwość zwrotu przez Paczkomat Inpost, na podstawie załączonego do zamówienia kodu zwrotu.
 16. Zwrot towaru może również nastąpić za pomocą innego dowolnie wybranego przez Kupującego środka przekazu (np. poprzez kuriera lub Pocztę Polską). W takim wypadku koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
 17. Pozostałe koszty zwrotu towaru (tj. koszty zabezpieczenia towaru, opakowania itp.) ponosi Kupujący.
 18. Zwracany towar powinien być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania, z uwzględnieniem pkt.11.
 19. W przypadku produktów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić na ochronę zdrowia lub higienę (np. kosmetyki, miody naturalne, oliwa z oliwek itp.) , prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania, a to z uwagi na ochronę zdrowia i higienę, co wynika wprost z art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 20. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający niezwłocznie zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności:
 21. cenę towaru;
 22. cenę dostarczenia towaru do wysokości najtańszej opcji dostawy dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.

Zwrot wpłaconych środków pieniężnych zostaje dokonany najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu na konto bankowe Kupującego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z wypłatą środków do czasu otrzymania towaru lub otrzymania potwierdzenia jego nadania na adres Sprzedającego.

§9

Gwarancja jakości

 

 1. W przypadku wybranych produktów Producent udziela Kupującym Gwarancji jakości na określony przez siebie okres czasu.
 2. Postanowienia Gwarancji Producenta nie są przedmiotem niniejszego Regulaminu i są niezależne od Sprzedającego.
 3. Gwarancje jakości dla poszczególnych produktów są dostarczane w formie pisemnej wraz z tym produktem w ramach składanego zamówienia.
 4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy ani prawa do złożenia reklamacji.

§10

 Tryb reklamacyjny

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia wad fizycznych lub prawnych po przejściu własności towaru na Kupującego posiada on uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady.
 2. Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje zarówno Klientom, będącym konsumentami, jak i Klientom będącym przedsiębiorcami.
 3. W przypadku zaistnienia mechanicznych uszkodzeń, powstałych w trakcie dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego Kupujący powinien przesłać odpowiednią informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj wady, którą produkt posiada oraz w miarę możliwości ją udokumentować. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do takiego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. W zgłoszeniu można zawnioskować o jedną z następujących możliwości:
 5. wymianę rzeczy na wolną od wad;
 6. obniżenie ceny;
 7. odstąpienie od umowy;
 8. nieodpłatną naprawę produktu.
 9. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy nie będzie miało miejsca, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 10. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej oraz na jego koszt. Uzgodnienie szczegółów wysyłki nastąpi poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pomiędzy stronami.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 lat od wydania rzeczy.

§11

 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 

 1. W przypadku Klientów Sklepu internetowego będących konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a Sprzedającym.
 2. Pod następującym adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajduje się Platforma ODR (Online dispure Resolution), która pozwala na zainicjowanie pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 3. Ponadto, konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, celem zainicjowania postępowania mediacyjnego, a także do stałego sądu polubownego, działającego przy właściwej Inspekcji Handlowej, celem rozpatrzenia sprawy przed sądem polubownym.
 4. Bezpłatnej pomocy w zakresie sporów konsumenckich udzielają powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów, a także organizacje konsumenckie. Więcej informacji o tym, jak uzyskać pomoc dostępnych jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Pozostałe przydatne informacje odnośnie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592, https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/ .

§12

 Postanowienia końcowe 

 1. Postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych oraz plików cookies, a także wypełnienie obowiązku informacyjnego odnośnie tych danych wobec Użytkowników strony internetowej Sklepu, zawarte są w Polityce prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Klaudia Posławska

Glow Up Klaudia Posławska

 1. Źródlana 11, 04-776 Warszawa

NIP 9522129973

REGON 147259511

 

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów)………………………………………………….. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data……………………….

(*) Niepotrzebne skreś